Zachowaj dowód zakupu!
Dokończ zdanie:
Gotuję z Vegetą i/lub Podravką, bo...
  1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest Podravka Polska Sp. z o.o., ul. Cypryjska 72, kod 02-761 Warszawa.
  2. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem i wysyłką nagród konkursu „Gotuj razem z nami” na podstawie uzyskanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – podstawa przetwarzania z art. 23 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (dalej jako: u.o.d.o.), a od dnia 25.05.2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).
  3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu konkursu „Gotuj razem z nami”.
  4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@i360.com.pl lub listownie na adres: i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok.
  5. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo ich przetwarzania, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy u.o.d.o. lub od dnia 25.05.2018 r. przepisów RODO.
  7. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w konkursie „Gotuj razem z nami”.
  8. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych w celu przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i wysyłki nagród konkursu „Gotuj razem z nami” i360 Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu „Gotuj razem z nami” i akceptuję jego postanowienia*.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu związanym z przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem i wysyłką nagród konkursu „Gotuj razem z nami”*.
*Pola obowiązkowe.
Konkurs trwa od 1 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.
Regulamin konkursu dostępny jest tutaj, a także w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa.
Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Podravka Polska Sp. z o.o., ul. Cypryjska 72, kod 02-761 Warszawa.
Odpowiedzi dłuższe, niż liczące 155 znaków, nie biorą udziału w konkursie.
Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
tutaj >
Konkurs trwa od 1 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.
*
Koszt SMS-a zgłoszeniowego to 1,00 zł netto plus podatek VAT, tj. 1,23 zł brutto. Wysyłając SMS-a Uczestnik oświadcza, że jest świadomy obowiązku poniesienia tej opłaty, zgadza się na jej poniesienie, a udział w Konkursie odbywa się na wyraźne jego żądanie.
**
Odpowiedzi dłuższe, niż liczące 155 znaków, nie biorą udziału w konkursie.
*
Nagroda główna: 1 samochód osobowy marki RENAULT KADJAR LIFE Energy TCe 130 o wartości 77 900,00 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 8 655,00 zł.
Łączna wartość nagrody głównej wynosi 86 555,00 zł brutto.
**
Nagroda miesiąca: 2 nagrody w postaci kwoty pieniężnej 5 000,00 zł wraz z kwotą pieniężną w wysokości 556,00 zł.
Łączna wartość każdej nagrody miesiąca wynosi 5 556,00 zł brutto.
***
Nagroda dzienna: 183 nagrody w postaci kwoty pieniężnej 100,00 zł powiększone o kwotę pieniężną w wysokości 11,00 zł każda.
Łączna wartość każdej nagrody dziennej wynosi 111,00 zł brutto.

REGULAMIN KONKURSU „Gotuj razem z nami”

I. Zasady ogólne konkursu

1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Gotuj razem z nami”, zwanego również „Gotuj z nami”, dalej zwanego „Konkursem”, jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 90-057 Łódź), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, o kapitale zakładowym w wysokości 489.375,00 zł, opłaconym w całości, posługująca się numerem statystycznym REGON 142057582 i numerem identyfikacji podatkowej NIP 7010206178, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Nad prawidłowością urządzania Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej: „Komisja Konkursową”), powołana przez Organizatora, składająca się z 3 osób wśród których dwie osoby będą reprezentantami Podravka Polska Sp. z o.o., działająca na podstawie regulaminu Komisji Konkursowej wydanego przez Organizatora.

1.3. Konkurs prowadzony jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

1.5. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób które ukończyły 18 rok życia, które jako konsumenci, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w okresie od dnia 1 marca 2018 r. r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. dokonają zakupu dowolnych dwóch opakowań produktów Vegeta i/lub Podravka objętych promocją, których lista stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (zwanych dalej „Produktem” lub „Produktami”), oferowanych do sprzedaży w dowolnym punkcie sprzedaży detalicznej lub punkcie sprzedaży typu cash and carry zlokalizowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej łącznie „Punktami Sprzedaży) udokumentowanego jednym paragonem albo jedną fakturą VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną). O zachowaniu terminu, o którym mowa w pierwszym zdaniu punktu 1.5. regulaminu, decyduje data wystawienia paragonu albo faktury VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną), przy czym na podstawie wspomnianego dowodu zakupu musi istnieć możliwość uznania, że dowód dokumentuje zakup Produktów objętych konkursem. Tym samym Organizator dopuszcza, aby na dowodzie zakupu wskazana została nazwa kupionych Produktów lub wskazana została nazwa marki Podravka lub Vegeta lub określony został wariant produktu Podravka lub Vegeta objęty Konkursem zgodnie z Załącznikiem nr 1.

1.6. Z ostrożności Organizator zaznacza, iż zakup dwóch lub większej liczby opakowań Produktu Podravka lub Vegeta dokumentowanych kilkoma paragonami lub fakturami VAT, w których treści dokumentowany jest zakup jednego opakowania Produktu Podravka lub Vegeta nie uprawnia do udziału w Konkursie.

1.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i osoby będące współpracownikami w okresie trwania Konkursu: Organizatora, Podravka Polska Sp. z o.o. W Konkursie nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

1.8. Konkurs polega na tym, że osoba, o której mowa w ust. 1.5., uczestniczy w Konkursie, w którym oferowane są wygrane rzeczowe i pieniężne, wg zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Laureaci Konkursu wyłaniani są przez Komisję Konkursową na podstawie oceny Komisji Konkursowej uzasadnienia dlaczego uczestnik Konkursu wybiera produkty marki Vegeta na podstawie dokończenia zdania „Gotuję z Vegetą i/lub Podravką, bo…”, które uczestnicy przesyłają w sposób określony w punkcie 2.2, przy czym treść odpowiedzi, którą uczestnik wpisuje po słowach „Gotuję z Vegetą i/lub Podravką bo” nie może być dłuższa niż 155 znaków (uwzględniając spacje) niezależnie od tego czy Uczestnik zgłosił się do udziału w Konkursie w sposób określony w pkt 2.2.1 czy 2.2.2.

1.9. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa, a także na stronie internetowej www.gotujznami.com.pl. Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Konkursu Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu, pod warunkiem otrzymania zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem.

1.10. Osoby, o których mowa w ust. 1.5. Regulaminu, przystępując do udziału w Konkursie, powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, o której mowa w ust. 1.5., która w dniach od 1 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. dokona zakupu nie mniej niż dwóch Produktów marki Podravka lub Vegeta oferowanych do sprzedaży w dowolnym Punkcie Sprzedaży, udokumentowanego jednym paragonem albo fakturą VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną) oraz zgłosi udział w Konkursie w sposób przewidziany w punkcie 2.2.

2.2. Zgłoszenia udziału w Konkursie dokonuje się na jeden z następujących sposobów:

2.2.1. przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem wiadomości SMS o treści SMAK [spacja] treść uzasadnienia Dlaczego gotuję z Vegetą i/lub Podravką nie dłuższa niż 155 znaków ze spacjami (zwanej dalej „SMS-em Zgłoszeniowym”) na numer 71806, przy czym prefiks SMAK może być pisany małymi lub wielkimi literami. Za prawidłowe uznawane są również zgłoszenia, w których po prefiksie SMAK pominięto spację lub zastosowano inny znak przestankowy, tj. kropkę, podkreślnik dolny, dwukropek, itp. Zgłoszenie udziału w Konkursie skutkuje przesłaniem do Uczestnika bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS. Wiadomość tekstowa SMS stanowi potwierdzenie zarejestrowania w Konkursie. Organizator wysyła w tej wiadomości do Uczestnika link (hiperłącze), tj. odwołanie do strony internetowej www.gotujznami.com.pl, na której będzie dostępny – w postaci pliku w formacie pdf – niniejszy Regulamin. Wiadomość tekstowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi potwierdzenie faktu zawarcia umowy na odległość o treści odpowiadającej niniejszemu Regulaminowi.

2.2.2. Dokonując rejestracji swojego zgłoszenia w Konkursie na stronie www.gotujznami.com.pl przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w treści którego uczestnik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, numer dowodu zakupu, adres email, dokończyć zdanie „Gotuję z Vegetą i/lub Podravką, bo…”, (przy czym treść uzasadnienia nie może być dłuższa niż 155 znaków ze spacjami), wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Konkursu, tj. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród i rozstrzygnięcia reklamacji w Konkursie oraz potwierdzić, że zapoznał się oraz akceptuje Regulamin Konkursu. Podanie danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Zgłoszenie udziału w Konkursie skutkuje przesłaniem do Uczestnika na podany adres e-mail potwierdzeniu zarejestrowania w Konkursie oraz niniejszego regulaminu w formacie pdf.

2.3. Koszt SMS-a Zgłoszeniowego, o którym mowa w punkcie 2.2.1, jest stały i wynosi 1,00 zł netto plus podatek VAT, tj. 1,23 zł brutto. Opłata w wysokości 1,23 zł brutto pobierana jest niezależnie od tego, czy zgłoszenie udziału w Konkursie jest prawidłowe.

2.4. W Konkursie uwzględniane są jedynie SMS-y Zgłoszeniowe wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie są uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu.

2.5. W Konkursie nie uwzględnia się SMS-ów Zgłoszeniowych o innej treści niż wskazana w pkt 2.2.1.

2.6. W ramach wypełniania formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konkursu lub w ramach wysłania wiadomości SMS Uczestnik kończy zdanie „Gotuję z Vegetą i/lub Podravką, bo…”, Odpowiedź konkursowa udzielona przez Uczestnika winna stanowić wypowiedź autorską.

2.7. W Konkursie odrzucone zostaną zgłoszenia, które:

2.7.1. zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;

2.7.2. zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;

2.7.3. zawierają treści niezgodne z prawem;

2.7.4. zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;

2.7.5. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;

2.7.6. naruszają dobre obyczaje;

2.7.7. nie są merytorycznym dokończeniem zdania konkursowego;

2.7.8. są dłuższe niż 155 znaków (razem ze spacjami);

2.7.9. nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

2.8. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udzielona przez niego odpowiedź została przygotowana wyłącznie przez niego bez pomocy i udziału osób trzecich oraz jest on wyłącznym jej twórcą w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

2.9. Sprzedaż Produktów (zwana dalej „Sprzedażą Promocyjną”) objętych Konkursem odbywa się od dnia 1 marca 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku. Zakup Produktów lub zgłoszenie udziału w Konkursie przed lub po okresie Sprzedaży Promocyjnej wskazanym w niniejszym punkcie Regulaminu nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.

2.10. Aby wziąć udział w Konkursie, osoba spełniająca warunki określone w pkt 2.1. powinna w okresie Sprzedaży Promocyjnej wskazanym w pkt 2.9. powyżej:

a) dokonać zakupu (potwierdzonego jednym paragonem lub fakturą VAT pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną) w Punktach Sprzedaży dowolnych dwóch Produktów marki Podravka lub Vegeta objętych Konkursem oraz zachować dowód dokonania tego zakupu w postaci oryginału paragonu albo faktury VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną),

b) następnie, w okresie od dnia 1 marca 2018 r. od godz. 0:00:00 do 30 kwietnia 2018 r. do godz. 23:59:59, dokonać poprawnego zgłoszenia udziału w Konkursie zgodnie z punktem 2.2.

2.11. O czasie zgłoszenia dokonanego w trybie opisanym w pkt 2.2.1 decyduje chwila rejestracji zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem SMS-a Zgłoszeniowego w systemie informatycznym Organizatora, zaś dokonanego w trybie opisanym w pkt 2.2.2 decyduje chwila rejestracji zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.gotujznami.com.pl w systemie informatycznym Organizatora.

2.12. Dokonanie zakupu minimum dwóch Produktów marki Podravka lub Vegeta, o których mowa w pkt 1.5., potwierdzone jednym paragonem lub fakturą VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną) uprawnia do dokonania jednego Zgłoszenia. Organizator może zażądać od Laureata przedstawienia paragonu (paragonów) lub faktury VAT (faktur VAT) w takiej liczbie, która odpowiada liczbie dokonanych przez Laureata Zgłoszeń w celu weryfikacji, czy faktycznie każde zgłoszenie zostało dokonane przez Laureata zgodnie z zasadą wyrażoną w niniejszym punkcie Regulaminu. Jeżeli Laureat nie przedstawi paragonu (paragonów) albo faktury VAT (faktur VAT), wówczas traci prawo do nagrody, a prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej do danej nagrody, przy czym również od tego Uczestnika Organizator może zażądać przedstawienia paragonu (paragonów) albo faktury VAT (faktur VAT) w celu weryfikacji, o której jest mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

2.13. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.12., niezależnie od liczby dokonanych przez Uczestnika zakupów Produktów Podravka lub Vegeta, o których jest mowa w pkt 2.1., i niezależnie od liczby dokonanych zgłoszeń Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę, z nagród o których mowa w pkt 3.1.1. lit. a) albo 3.1.2. lit. a). Dla uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że dopuszczalne jest aby Uczestnik wygrał nagrodę lub nagrody, o których mowa w pkt 3.1.3. lit. a) oraz nagrodę, o której mowa w pkt 3.1.1. lit. a) albo 3.1.2. lit. a).

2.14. Paragony albo faktury VAT (pod warunkiem ich wystawienia na osobę fizyczną) niepotwierdzające w sposób jednoznaczny zakupu Produktów Podravka lub Vegeta nie upoważniają do wzięcia udziału w Konkursie. W szczególności nie upoważniają do udziału w Konkursie paragony albo faktury VAT w których treści kupiony produkt określony jest co do gatunku np. „przyprawy” i brak jest przesłanek pozwalających na stwierdzenie że spełniony został warunek zakupu Produktów Podravka lub Vegeta.

2.15. Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie przed upływem terminu odstąpienia, o którym mowa w pkt 7.5. lit. b), jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika wyraźnego żądania świadczenia przez Organizatora usług określonych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik, dokonując zgłoszenia w sposób określony w pkt. 2.2., oświadcza, że: jest świadomy obowiązku poniesienia opłaty, o której mowa w pkt 2.3. w związku z pkt 2.2.1, zgadza się na poniesienie tej opłaty, a zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się na jego wyraźne żądanie.

III. Nagrody w Konkursie

3.1. Nagrodami, które stanowią wygrane w Konkursie, są:

3.1.1. Nagroda główna:

a) 1 (słownie: jeden) samochód osobowy marki RENAULT KADJAR LIFE Energy TCe 130 o wartości 77 900,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 8 655,00 zł. (słownie: osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100). Łączna wartość nagrody głównej wynosi 86 555,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

3.1.2. Nagrody miesiąca

a) 2 (słownie: dwie) nagrody w postaci kwoty pieniężnej 5 000,00 zł każda (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) powiększone o kwotę pieniężną w wysokości 556,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Łączna wartość każdej nagrody miesiąca wynosi 5 556,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100). Łączna wartość wszystkich nagród miesiąca wynosi 11 112,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście złotych 00/100).

3.1.3. Nagrody dzienne:

a) 183 (słownie: sto osiemdziesiąt trzy) nagrody w postaci kwoty pieniężnej 100,00 zł każda (słownie: sto złotych 00/100) powiększone o kwotę pieniężną w wysokości 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych 00/100) każda. Łączna wartość każdej nagrody dziennej wynosi 111,00 zł (słownie: sto jedenaście złotych 00/100). Łączna wartość wszystkich nagród dziennych wynosi 20 313,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta trzynaście złotych 00/100).

3.2. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

3.3. Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 117 980,00 zł brutto (słownie: sto siedemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).

3.4. Opodatkowanie wygranych w Konkursie nagród odbywa się na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W szczególności, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Organizator uiszcza na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego dla jego siedziby zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości wygranych.

IV. Sposób urządzenia Konkursu

4.1. Łącznie w Konkursie przewidziane są 43 posiedzenia Komisji Konkursowej, które odbywają się w biurze Organizatora, tj. przy ulicy ul. Orzeszkowej 17/U5, Białystok, kod pocztowy 15-084. W ramach każdego z posiedzeń Komisja Konkursowa przygotuje ranking Zgłoszeń podlegających ocenie w ramach danego posiedzenia Komisji Konkursowej. Każdy z członków Komisji Konkursowej dokona oceny każdego Zgłoszenia, przyznając punkty w skali od 1 do 10 (gdzie 1 to ocena najniższa, a 10 najwyższa). Następnie oceny wszystkich członków Komisji Konkursowej zostaną zsumowane, a uzyskany w ten sposób wynik będzie decydował o zajętych przez poszczególne Zgłoszenia miejscach w poszczególnych rankingach i – tym samym – o wyborze Laureatów. W przypadku gdy co najmniej dwa Zgłoszenia uzyskają ten sam wynik, o pierwszeństwie pomiędzy nimi decydowała będzie ocena dokonana przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej. Posiedzenia Komisji Konkursowej odbywać się będą w następujących terminach:

- W dniu 02.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 01.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 05.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) za każdy dzień oddzielnie ze zgłoszeń nadesłanych w dniach 02.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do 04.03.2018 do godziny 23:59:59.

- W dniu 06.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 05.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 07.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 06.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 08.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 07.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 09.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 08.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 12.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) za każdy dzień oddzielnie ze zgłoszeń nadesłanych w dniach 09.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do 11.03.2018 r. godziny 23:59:59.

- W dniu 13.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 12.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 14.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 13.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 15.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 14.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 16.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 15.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 19.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) za każdy dzień oddzielnie ze zgłoszeń nadesłanych w dniach 16.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do 18.03.2018 r. do godziny 23:59:59.

- W dniu 20.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 19.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 21.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 20.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 22.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 21.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 23.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 22.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 26.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) za każdy dzień oddzielnie ze zgłoszeń nadesłanych w dniach 23.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do 25.03.2018 r. do godziny 23:59:59.

- W dniu 27.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 26.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 28.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 27.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 29.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 28.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 30.03.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 29.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 03.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) za każdy dzień oddzielnie ze zgłoszeń nadesłanych w dniach 30.03.218 r. od godz. 0:00:00 do 02.04.2018 r. do godziny 23:59:59.

- W dniu 04.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 03.04.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 05.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 04.04.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 06.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 05.04.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 09.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) za każdy dzień oddzielnie ze zgłoszeń nadesłanych w dniach 06.04.218 r. od godz. 0:00:00 do 08.04.2018 r. do godziny 23:59:59.

- W dniu 10.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 09.04.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 11.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 10.04.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 12.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 11.04.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 13.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 12.04.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 16.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) za każdy dzień oddzielnie ze zgłoszeń nadesłanych w dniach 13.04.218 r. od godz. 0:00:00 do 15.04.2018 r. do godziny 23:59:59.

- W dniu 17.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 16.04.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 18.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 17.04.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 19.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 18.04.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 20.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 19.04.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 23.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) za każdy dzień oddzielnie ze zgłoszeń nadesłanych w dniach 20.04.218 r. od godz. 0:00:00 do 22.04.2018 r. do godziny 23:59:59.

- W dniu 24.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 23.04.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 25.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 24.04.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 26.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 25.04.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 27.04.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) ze zgłoszeń nadesłanych w dniu 26.04.2018 r. od godz. 0:00:00 do godziny 23:59:59.

- W dniu 08.05.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 3 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.3 a) za każdy dzień oddzielnie ze zgłoszeń nadesłanych w dniach 27.04.2018 r. od godz. 0:00:00 do 30.04.2018 r. do godziny 23:59:59.

- W dniu 15.05.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze jednego Laureata nagrody, o której mowa w pkt. 3.1.1 a) spośród Laureatów nagród, o których mowa w pkt 3.1.3 a).

- W dniu 29.05.2018 r. Komisja Konkursowa wybierze 2 Laureatów nagród, o których mowa w pkt. 3.1.2. a). Pierwszy z nich wybrany zostanie spośród Laureatów nagród, o których mowa w pkt 3.1.3 a) wybranych ze Zgłoszeń nadesłanych w dniach 01.03.2018 r. od godz. 0:00:00 do 31.03.2018 r. do godziny 23:59:59., natomiast drugi spośród Laureatów nagród, o których mowa w pkt 3.1.3 a) wybranych ze Zgłoszeń nadesłanych w dniach 01.04. 2018 r. od godz. 0:00:00 do 30.04.2018 r. do godziny 23:59:59.

4.2. Podczas posiedzeń, o których mowa w pkt 4.1 Komisja Konkursowa wyłania spośród poprawnych zgłoszeń Laureatów nagród, o których mowa w pkt 3.1.1. lit. a), 3.1.2 lit a) oraz 3.1.3 lit a).

4.3. Komisja konkursowa oceni wszystkie nadesłane odpowiedzi według własnego uznania, uwzględniając: inwencję i styl wypowiedzi, jej oryginalność oraz walory artystyczne. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością oddanych głosów.

4.4. Nagrodzone zgłoszenia mogą być publikowane na stronie internetowej www.gotujznami.com.pl stosownie do decyzji Organizatora.

4.5. Otrzymanie nagrody jest warunkowane przekazaniem przez Laureata na rzecz Podravka Polska Sp. z o.o. autorskich praw majątkowych do treści nagrodzonego zgłoszenia bez ograniczeń czasowych oraz bez ograniczenia terytorium, w tym w szczególności prawo do wyłącznego używania i wykorzystania treści zgłoszeń, utrwalania i ich zwielokrotniania wszelkimi technikami, publicznego wystawiania i wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, a także publicznego udostępnienia tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity, wprowadzania do obrotu i prawo do wydawania i rozpowszechniania materiałów reklamowych, wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet; publicznego wystawiania, najmu i dzierżawy, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych.

V. Wydanie nagród

5.1. Laureat nagrody głównej oraz nagrody miesiąca powiadamiany jest o treści rozstrzygnięcia, które następuje podczas posiedzenia Komisji Konkursowej, w ciągu 48 godzin od daty posiedzenia Komisji Konkursowej. W trakcie tej rozmowy telefonicznej Laureat powiadamiany jest o wyniku posiedzenia Komisji Konkursowej oraz proszony o potwierdzenie, że:

a) jest osobą, która ukończyła 18 rok życia,

b) wyraża zgodę na nagrywanie rozmowy,

c) dokonał zakupu co najmniej dwóch Produktów marki Podravka lub Vegeta dokumentowanego jednym paragonem bądź fakturą VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną) i posiada dowód dokonania tego zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną,

d) nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie zgodnie z pkt 1.7.

5.2. W przypadku gdy nie uda się nawiązać kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody głównej lub nagrody miesiąca albo jeżeli Laureat nagrody głównej lub nagrody miesiąca nie wyraża chęci odbioru nagrody, albo stwierdza, że nie posiada paragonu albo faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną, lub odmawia zgody na nagrywanie rozmowy, albo stwierdza, iż jest osobą, która nie ukończyła 18 roku życia lub należy do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie zgodnie z pkt 1.7, Laureat taki traci prawo do otrzymania nagrody, a prawo do przechodzi na kolejna osobę w rankingu. Organizator podejmuje 6 (sześć) prób nawiązania kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody głównej bądź nagrody pierwszego rzędu w godzinach od 8.00 do 20.00, przy czym w pierwszej kolejności wykonywane są 3 (trzy) próby połączeń w odstępach co najmniej 2 (dwóch) godzin w jednym dniu, a w razie nienawiązania rozmowy telefonicznej pozostałe 3 (trzy) próby połączenia w odstępie 4 (czterech) godzin w kolejnym dniu. Za nienawiązanie rozmowy telefonicznej uznaje się w szczególności:

a) nieodebranie przez Laureata nagrody głównej bądź nagrody miesiąca telefonu w czasie 6 (sześciu) telefonicznych długich sygnałów przerywanych,

b) nieuzyskanie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej Laureata nagrody głównej bądź nagrody miesiąca(krótkie sygnały przerywane),

c) uzyskanie połączenia z pocztą głosową Laureata nagrody głównej bądź nagrody miesiąca,

d) nieuzyskanie połączenia na skutek wyłączenia telefonu Laureata nagrody głównej bądź nagrody pierwszego rzędu bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego Laureata nagrody głównej bądź nagrody miesiąca poza zasięgiem sygnału operatora.

5.3. Postanowienia zawarte w pkt 5.2. stosuje się odpowiednio do Laureata nagrody głównej oraz Laureata nagrody miesiąca, którzy uzyskali prawo do nagrody z kolejnych miejsc listy rankingowej. Organizator powiadamia Uczestników z kolejnych miejsc listy rankingowej, w kolejności ich umieszczenia na liście rankingowej, niezwłocznie po dopełnieniu procedury opisanej w pkt 5.2. Procedurę o której mowa w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio:

a) w odniesieniu do nagród, o których mowa w pkt 3.1.2 a) – do 7 miejsca na liście rankingowej,

b) w odniesieniu do nagród, o których mowa w pkt 3.1.1 a) – do 5 miejsca na liście rankingowej.

5.4. Wszyscy Laureaci nagród dziennych powiadamiani są o wygranej za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego Laureata podany w zgłoszeniu dokonanym w trybie określonym w pkt 2.2. w ciągu 48 godzin od daty posiedzenia Komisji Konkursowej.

5.5. Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie przez Laureata nagrody głównej, nagrody miesiąca oraz nagrody dziennej wszystkich warunków niniejszego Regulaminu oraz przekazanie Organizatorowi przez Laureata nagrody głównej, nagrody miesiąca bądź nagrody dziennej, nie później niż w terminie 7 dni od daty powiadomienia o wygranej, o której mowa w pkt 5.1. oraz 5.4., oryginalnego paragonu albo faktury VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną), o których mowa w pkt 2.1. oraz pisemnego oświadczenia, że jest osobą która ukończyła 18 rok życia i nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie zgodnie z pkt 1.7. Regulaminu, a także w przypadku laureatów nagrody miesiąca oraz dziennej oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który ma być przekazana nagroda. O możliwych formach dostarczenia przez Laureata nagrody głównej, nagrody miesiąca oraz nagrody dziennej oryginalnego paragonu albo faktury VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną), o których mowa w pkt 2.1. oraz pisemnego oświadczenia, że jest osobą która ukończyła 18 rok życia i nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie zgodnie z pkt 1.7. Regulaminu mowa jest w punkcie 5.6 Regulaminu. Punkt 5.6 Regulaminu określa także sposób dotrzymania przez Laureatów 7 dniowego terminu dostarczenia. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, iż w celu otrzymania nagrody Laureat winien przesłać oryginalny paragon albo fakturę VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną), wystawiony z datą nie późniejszą niż data zgłoszenia w Konkursie, a nie dowolny paragon spełniający kryteria opisane w pkt 2.1. Jeżeli Uczestnik dokonał więcej niż jednego zgłoszenia zgodnie z postanowieniami pkt 2.2., oraz Organizator zgodnie z pkt. 2.10 postawił żądanie przesłania wszystkich zgłoszonych paragonów winien przekazać Organizatorowi wszystkie oryginalne paragony albo faktury VAT (pod warunkiem jej wystawienia na osobę fizyczną), o których mowa w pkt 2.1.

5.6. Paragon (paragony) albo fakturę VAT (faktury VAT) wystawioną na osobę fizyczną, pisemne oświadczenie Laureata, że nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie zgodnie z pkt 1.7. Regulaminu, oświadczenie Laureata, iż ukończył 18 rok życia, a w przypadku laureatów nagród miesiąca i dziennych także oświadczenia o numerze rachunku bankowego, na który zostanie przekazana nagroda Laureat może:

a) dostarczyć osobiście w godzinach od 9.30 do 17.00 na adres biura Organizatora tj. i360 Sp. z o.o. ul. Orzeszkowej 17/U5, 15-084 Białystok (dla zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt 5.5. miarodajna jest data przekazania wszystkich powyższych materiałów w biurze Organizatora) – w tym przypadku Laureat uzyskuje pisemne potwierdzenie otrzymania przez Organizatora tak dostarczonych materiałów,

b) rezygnując z dostarczenia osobistego, opisanego w pkt 5.6. lit. a) powyżej, Laureat może przesłać do biura Organizatora tj. i360 Sp. z o.o. ul. Orzeszkowej 17/U5, 15-084 Białystok za pośrednictwem pocztowej przesyłki poleconej priorytetowej lub kurierskiej w ciągu 7 dni od powiadomienia (liczy się data nadania przesyłki poleconej lub kurierskiej).

5.7. Jeżeli Laureat nie przedstawi w podanym terminie paragonu albo faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną oraz pisemnego oświadczenia, że nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie zgodnie z pkt 1.7. Regulaminu, to traci prawo do otrzymania nagrody, a prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na kolejnym miejscu listy rankingowej do danej nagrody. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu stosują się odpowiednio do Laureatów, którzy uzyskali prawo do nagrody z kolejnych miejsc listy rankingowej, przy czym Laureat nagrody głównej lub Laureat nagrody miesiąca, który uzyskał prawo do nagrody z kolejnych miejsc listy rankingowej, powinien przekazać Organizatorowi w rozmowie telefonicznej potwierdzenie, iż posiada paragon albo fakturę VAT wystawioną na osobę fizyczną oraz oświadczenie, że nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie zgodnie z pkt 1.7. Regulaminu. Jeżeli Laureat nagrody głównej lub Laureat nagrody miesiąca, który uzyskał prawo do nagrody z kolejnych miejsc listy rankingowej, nie dopełni obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym, bądź poinformuje, iż odmawia przyjęcia nagrody, traci on prawo do otrzymania nagrody, a prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na kolejnym miejscu listy rankingowej do danej nagrody procedura weryfikacji jest powtarzana w stosunku do kolejnych uczestników z listy rankingowej w taki sam sposób. W przypadku, gdy Laureat nagrody głównej lub Laureat nagrody miesiąca , który uzyskał prawo do nagrody z kolejnych miejsca listy rankingowej potwierdzi Organizatorowi w rozmowie telefonicznej, iż posiada paragon albo fakturę VAT wystawioną na osobę fizyczną oraz złoży oświadczenie, że nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie zgodnie z pkt 1.7. Regulaminu, wówczas Laureat nagrody głównej lub Laureat nagrody miesiąca winien, w terminie 3 dni od rozmowy telefonicznej w której został on poinformowany o uzyskaniu prawa do nagrody, przedstawić paragon albo fakturę VAT wystawioną na osobę fizyczną, pisemne oświadczenie, że nie należy do grona osób wykluczonych z udziału w Konkursie zgodnie z pkt 1.7. oraz oświadczenie o numerze rachunku bankowego na który zostanie przekazana nagroda. Do form dostarczenia przez Uczestnika z listy rezerwowej paragonu albo faktury VAT, pisemnego oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.7. Regulaminu oraz oświadczenia o numerze rachunku na który zostanie przekazana nagroda stosuje się odpowiednio pkt 5.6. lit a) oraz lit. b) Regulaminu. W przypadku, gdy próby nawiązania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem znajdującym się na kolejnym miejscu listy rankingowej podejmowane zgodnie z pkt 5.2. Regulaminu okazują się bezskuteczne, albo jeżeli Uczestnik nie wyraża chęci odbioru nagrody, albo stwierdza, że nie posiada paragonu albo faktury VAT wystawionej na osobę fizyczną lub odmawia zgody na nagrywanie rozmowy, Uczestnik traci prawo do nagrody, zaś Organizator dzwoni do kolejnych Uczestników z listy rankingowej do nagrody głównej, o której mowa w pkt 3.1.1. lit a) lub nagrody miesiąca, o której mowa w pkt 3.1.2 lit a). Tylko w sytuacji, gdy nie uda się nawiązać połączenia z żadnym z Uczestników z listy rankingowej zgodnie z postanowieniami pkt 5.3, nagroda pozostaje w gestii Organizatora.

5.10. Nagroda główna wydawana jest w terminie uzgodnionym z Laureatem, w miejscu wskazanym przez Organizatora w Warszawie nie później niż do dnia 31 lipca 2018 r. Laureat nagrody głównej, we własnym zakresie, ponosi koszty dojazdu do biura Organizatora w celu odebrania dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu, o którym mowa w pkt 3.1.1. oraz koszty dojazdu do wskazanego przez Organizatora salonu samochodowego, w celu odebrania samochodu, o którym mowa w pkt 3.1.1.

5.11. Nagrody miesiąca i dzienne wydawane są na rachunek bankowy wskazany przez Laureata (z zastrzeżeniem warunku, iż winien być to rachunek prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej) w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Organizatora dokumentów oraz oświadczeń, o których mowa w pkt 5.5.

5.12. Laureat nagrody głównej, o której mowa w pkt 3.1.1. lit. a), może wyrazić zgodę na publikację na stronie internetowej www.gotujznami.com.pl, a także w materiałach PR oraz materiałach marketingowych, tworzonych przez firmę Podravka Polska Sp. z o.o. na potrzeby komunikacji wyników Konkursu, swojego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, w której mieszkają oraz dokumentacji zdjęciowej i filmowej z przekazania nagrody ze swoim wizerunkiem.

5.13. W razie niemożliwości wydania Laureatowi nagrody, z przyczyn leżących po stronie Laureata lub w przypadku gdy odmówi on przyjęcia nagrody, traci on prawo do nagrody, a nagrody zostają w dyspozycji Organizatora.

5.14. Ostatecznym terminem wydania nagród jest dzień 31 lipca 2018 r.

VI. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Konkursu powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres biura Organizatora tj. i360 Sp. z o.o. ul. Orzeszkowej 17/U5, 15-084 Białystok ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy Konkursu oraz podaniem:

a) swojego imienia i nazwiska;

b) adresu;

c) daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie;

d) treści żądania;

e) dokładnego opisu i powodu reklamacji.

6.2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 23 sierpnia 2018 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej z zastrzeżeniem, że reklamacje doręczone później niż dnia 23 sierpnia 2018 r., nie będą rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego – data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora nie może być późniejsza niż 23 sierpnia 2018 r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Upływ wskazanych terminów do zgłoszenia reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

6.3. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa, o której mowa w pkt 1.4. powyżej, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia 2018 r.

6.4. O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 7 września 2018 r.

6.5. Od decyzji Komisji Nadzoru w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Konkursu przed właściwym sądem powszechnym.

VII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

7.1. W ramach Konkursu Organizator świadczy na rzecz Uczestników usługi drogą elektroniczną. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby niniejszego Regulaminu należy rozumieć w szczególności usługi takie jak:

a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Konkursu;

b) umożliwianie Uczestnikom rejestrowania się w Konkursie za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS;

c) umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami za pośrednictwem strony internetowej Konkursu.

7.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Umową”) zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli stronę internetową Konkursu lub z chwilą rejestracji, o której mowa w pkt 2.2.

7.3. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne oraz świadczone przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia Konkursu.

7.4. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

7.5. Uczestnikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w następujących przypadkach:

a) przez opuszczenie strony internetowej Konkursu albo

b) w przypadku Uczestników będących konsumentami, którzy dokonali rejestracji w sposób wskazany w pkt 2.2. – przez odstąpienie od Umowy, w terminie 14 dni od dnia rejestracji, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu taki Uczestnik może złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Uczestnik będący konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy również w innej formie.

7.6. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 11.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 14.0, Opera 14.0, Chrome 10.0.

7.7. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.gotujznami.com.pl oraz wiadomości SMS treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.

7.8. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Konkursu może wiązać się z zagrożeniem po stronie Uczestnika jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp.

7.9. By uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 7.8 powyżej, Uczestnik powinien zaopatrzyć sprzęt, który wykorzystuje przy podłączaniu się do Internetu, w program antywirusowy i dokonywać systematycznych aktualizacji tego programu.

7.10. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej.

7.11. Organizator informuje, że strona internetowa Konkursu może wykorzystywać tzw. „cookies“, czyli małe pliki tekstowe, które służą do identyfikacji przeglądarki użytkownika dla celów statystycznych i analiz sprzedaży. Cookies nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych, są nieszkodliwe dla komputera, oprogramowania i danych. Wyłączenie opcji cookies jest możliwe poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej Uczestnika i nie powoduje braku możliwości korzystania z funkcjonalności strony internetowej Konkursu.

7.12. Świadczenie usług drogą elektroniczną następuje na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII. Postanowienia końcowe

8.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm. ) a od dnia 25.05.2018 r. także na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu konkursu „Gotuj razem z nami”.

8.2. Administratorem danych osobowych jest Podravka Polska Sp. z o.o. ul. Cypryjska, 72, kod 02-761 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu konkursu „Gotuj razem z nami”.

8.3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@i360.com.pl lub listownie na adres: i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. usługowy 5, 15-084 Białystok. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo ich przetwarzania, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy u.o.d.o. lub od dnia 25.05.2018 r. przepisów RODO. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w konkursie „Gotuj razem z nami”.

8.4. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu organizacji Konkursu, tj. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji w Konkursie „Gotuj razem z nami” i360 Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok 8, 90-057 Łódź.

8.5. Zasady Konkursu reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu. Wszelkie materiały, ulotki, broszury i inne tego rodzaju informacje mają charakter pomocniczy.

Załączniki

Załącznik nr 1. Lista Produktów uczestniczących w Konkursie.

Załącznik nr 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

Lista Produktów uczestniczących w Konkursie

Marka Nazwa produktu
VEGETA
Vegeta 75g
Vegeta Natur 3 kg
Vegeta 5 kg
Vegeta 600 g
Vegeta 125g
Vegeta 200g
Vegeta 200g + 20%
Vegeta 200g + 50%
Vegeta 250g
Vegeta 500g
Vegeta 500g + 20%
Vegeta 500g + 50%
Vegeta 500g + puszka gratis
Vegeta 500g + obieraczka gratis
Vegeta 500g + łyzkoklips gratis
Vegeta 1kg
Vegeta 1kg + 20%
Vegeta 400g
Vegeta 3kg
Vegeta z Koperkiem 80g
Vegeta śródziemnomorska 80 g
Vegeta pikantna 80g
Vegeta o smaku kurczaka 80g
Vegeta z Majerankiem 80g
Vegeta z Czosnkiem 80g
Vegeta do mięs 75g
Vegeta do mięs 170g
Vegeta Natur 75g
Vegeta Natur 150g
Vegeta Natur 300g
Rosół drobiowy 60g
Rosół drobiowy 120g
Rosół wołowy 60g
Rosół wołowy 120g
Bulion warzywny 60g
Bulion warzywny 120g
Kostka cebulowa 60g
Rosół drobiowy z natką pietruszki i lubczykiem 60g
Kostka cebulowa 60g x 10
Rosół drobiowy z natką pietruszki i lubczykiem 60g
Rosół drobiowy z natką pietruszki i lubczykiem 60 g x 10
Vegeta do złocistego kurczaka 20g
Vegeta do grilla 20g
Vegeta do grillowanej karkówki 20g
Vegeta do grillowanych warzyw 20g
Vegeta do ryb 20g
Vegeta do dań z ziemniaków 20g
Vegeta do tostów i zapiekanek 20g
Vegeta do sałatek 20g
Vegeta do kefiru i twarożku 20g
Vegeta do mozzarelli i pomidorów 20g
PODRAVKA
Przecier pomidorowy 500g
Przecier pomidorowy 3x200g
Przecier pomidorowy z bazylią 500g
Przecier pomidorowy 680g
Przecier pomidorowy z cebulką i czosnkiem 680g
Pomidory krojone klasyczne 390g + 110g gratis
Pomidory krojone z bazylią i oregano 390g + 110g gratis
Pomidory krojone klasyczne 390g
Pomidory krojone z bazylią i oregano 390g
Pomidory krojone z oliwą i czosnkiem 390g
Pomidory krojone z chilli 390g
Pomidory krojone z ziołami prowansalskimi 390g
Pomidory krojone z cebulką 390g
Pomidory całe bez skórki 400g
Pomidory krojone 400g
Włoski sos pomidorowy z kaparami i oregano 500g
Toskański sos pomidorowy z czosnkiem i pietruszką 500g
Neapolitański sos pomidorowy z szalotką i ziołami 500g
Koncentrat pomidorowy 80g
Koncentrat pomidorowy 190g
Ajvar łagodny 350g
Ajvar ostry 350g
Ajvar łagodny 195g
Ajvar ostry 195g
Ajvar ostry Podravka 195g z łyżeczką gratis
Ajvar łagodny Podravka 195g z łyżeczką gratis
Pindżur Podravka 195g z łyżeczką gratis
Relish Podravka 195g z łyżeczką gratis
Pindżur 195g
Relish 200g
Gniazda nitki 400g
Pióra 500g
Kokardki 500g
Spaghetti 500g
Kolanka 500g
Świderki 500g
Muszelki 500g
Nitki cięte 500g
Gniazda wstążki 400g
Makaron pełnoziarnisty Muszle 400 g (Lumache rigate)
Makaron pełnoziarnisty Świderki 400 g (Fusilli)
Makaron pełnoziarnisty Rurki 400 g (Rigatoni)
Ryż naturalny 4x100g
Ryż długoziarnisty 4 x 100g
Ryż parboiled 10 minut 4 x 100g
Ryż sushi 200g
Ryż arborio 400g
Ryż tre colori 200g
Miód wielokwiatowy Podravka 350g
Miód wielokwiatowy Podravka 200g
Miód lipowy Podravka 350g
Miód lipowy Podravka 200g
Miód gryczany Podravka 350g
Miód spadziowy Podravka 350g
Pesto rosso 190g
Pesto genovese 190g
Oliwki zielone z pestkami 350 g
Oliwki zielone bez pestek 330 g
Oliwki zielone z pastą paprykową 350 g
Pomidory suszone w oleju z ziołami 270g
Pomidory suszone w oleju z ziołami z kaparami 270g
Zestaw promocyjny past warzywnych na grilla 2+1 gratis (195g + 195g + 200g

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, nr faksu: 22 201 21 08,

e-mail: kontakt@i360.com.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ umowy dostawy następujących rzeczy(*)/ umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/ odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów), (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

*Niepotrzebne skreślić.

 

Jeśli masz pytanie, wypełnij formularz kontaktowy!
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Nr telefonu (9 cyfr)*
Treść wiadomości*
*Pola obowiązkowe